Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Sommige kinderen praten onduidelijk en onverstaanbaar. Dit leidt soms tot frustraties bij de ouders en alle betrokkenen maar zeker ook bij het kind. Volgende problemen kunnen aan de oorzaak liggen van een moeilijke spraakverstaanbaarheid:

  • Het kind articuleert bepaalde klanken motorisch en technisch niet correct. Denk maar aan het lispelen of het niet kunnen uitspreken van de /r/.
  • Anderen slagen wel in het technisch correct articuleren van de klank(en) maar gebruiken de klank(en) niet juist. Deze kinderen vereenvoudigen de voor hen nog te moeilijke woorden. De klank wordt vervangen door een andere ‘gemakkelijkere’ klank (bv. kip wordt tip), er worden lettergrepen weggelaten (bv. naan, i.p.v. banaan), er worden klanken weggelaten (bv. toel i.p.v. stoel)...

Na een nauwkeurige spraakanalyse worden de doelstellingen opgesteld. Hierbij staat uiteraard het verhogen van de spraakverstaanbaarheid voorop. De klanken worden op een speelse manier stap voor stap aangeleerd. Luisteren, kijken en voelen zijn tijdens articulatietherapie belangrijke aspecten. Ook de betrokkenheid van de ouders is hierbij van groot belang.